Opinie techniczne budynków – jak przeprowadzić badanie?

Ocena stanu technicznego budynku to badanie, które ma na celu dostarczyć nam informacje na temat aktualnego stanu budynku użytkowego, dlatego powinno być ono wykonywane regularnie. To właśnie dzięki opinii technicznej jesteśmy w stanie określić, czy obiekt budowlany wymaga napraw oraz czy może być bezpiecznie dopuszczony do użytku. Ocena stanu technicznego budynku może przybierać formę opinii budowlanej lub ekspertyzy technicznej.

Kiedy wykonać opinię techniczną budynku?

Ocena stanu technicznego budynku wykonywana przez rzeczoznawcę budowlanego zalecana jest w przypadku modernizacji obiektu budowlanego lub zaistnienia wyraźnych usterek mogących świadczyć o naruszeniu konstrukcji budynku. Ekspertyza budowlana powinna być także sporządzona każdorazowo przy zmianie sposobu użytkowania budynku. Oprócz tego zaleca się przeprowadzenie oceny stanu technicznego budynku w przypadku zakupu domu, aby móc określić jego stan i wyeliminować ryzyko ewentualnych ukrytych wad i usterek.

Prawidłowo przeprowadzone przez rzeczoznawcę budowlanego badanie techniczne budynku powinno określić stan obiektu w zakresie awarii lub wad instalacji oraz usterek technicznych, których wynikiem mogą być np. rysy czy pęknięcia. Efektem profesjonalnie przeprowadzonego badania powinna być opinia techniczna lub ekspertyza budowlana wydana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę budowlanego.

Ocena stanu technicznego budynku musi być przeprowadzona w przypadku:

  • zakupu domu (nowego i z rynku wtórnego)
  • modernizacji budynku
  • zmiany sposobu użytkowania budynku
  • zaistnienia podejrzenia o naruszeniu konstrukcji budynku (np. pęknięcia, rysy, przemieszczenie elementów konstrukcyjnych, nienaturalne zużycie materiału).

Kto może przeprowadzić opinię stanu technicznego budynku?

Ocena techniczna budynku ma za zadanie określić jego aktualny stan oraz wyeliminować ryzyko dopuszczenia do użytku obiektu budowlanego, który może zagrażać zdrowiu lub życiu jego użytkowników. Każdy budynek, który jest poddawany ocenie technicznej, powinien zostać szczegółowo sprawdzony pod względem warunków technicznych oraz wyposażenia. Dlatego wykonanie fachowej opinii technicznej i ekspertyzy budowlanej zleca się wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom posiadającym wiedzę oraz uprawnienia w zakresie budownictwa.

Rzeczoznawca budowlany dokonujący oceny stanu technicznego budynku musi posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane w danej specjalności i wykazywać się znacznym doświadczeniem budowlanym oraz doświadczeniem w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego. Tylko rzeczoznawca może wydać ekspertyzę budowlaną, która powinna zawierać wnioski z przeprowadzonego badania technicznego budynku, opinię dotyczącą jego stanu oraz ocenę i wskazówki dotyczące poprawy zaobserwowanych usterek. Na podstawie ekspertyzy budowlanej rzeczoznawca budowlany może nie dopuścić budynku do użytku lub wstrzymać aktualne prace budowlano-remontowe do czasu wyeliminowania błędów konstrukcyjnych.

Na czym polega ocena stanu technicznego budynku?

Ocena stanu technicznego budynku, w zależności od potrzeb, może mieć formę opinii technicznej lub ekspertyzy budowlanej. O szczegółowości badania oraz jego typie decyduje konkretna sytuacja oraz cel, w jakim przeprowadza się ocenę stanu technicznego budynku. W każdym przypadku oględziny muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę budowlanego.

Opinia techniczna jest wydawana przez specjalistę z zakresu budownictwa na podstawie dokładnych oględzin budynku oraz pomiarów dokonanych na jego terenie. Szczególnie istotna w tym przypadku jest analiza dostępnej dokumentacji obiektu budowlanego. Fachowiec dokonujący badania technicznego powinien sprawdzić, w jakim stanie znajduje się konstrukcja budynku oraz dachu, oraz dokonać oględzin stropu, fundamentów, ścian wewnątrz i na zewnątrz obiektu oraz okien i drzwi. Ponieważ opinia techniczna dotyczy wyłącznie rozwiązań projektowych i może jedynie zakładać pewne zjawiska, które mogą zajść w procesie użytkowania budynku, jest ona znacznie węższym opracowaniem niż ekspertyza budowlana i ma za zadanie ułatwić formułowanie wniosków dotyczących rozwiązań projektowych.

W odróżnieniu od opinii technicznej ekspertyza budowlana jest opracowaniem dokonywanym przez rzeczoznawcę budowlanego na podstawie badania rzeczywistego stanu budynku. Zadaniem ekspertyzy budowlanej jest określenie rzeczywistego stanu budynku. W tym celu rzeczoznawca budowlany musi dokonać nie tylko oględzin obiektu, ale także niezbędnych obliczeń i analizy dokumentacji projektowej i wykonawczej nieruchomości. Ekspertyza budowlana, oprócz wniosków z przeprowadzonych badań stanu technicznego budynku, musi także zawierać wykaz błędów konstrukcyjnych i zaobserwowanych uszkodzeń oraz konkretne wytyczne dotyczące ich naprawy. W związku z tym ekspertyzę budowlaną może wydać tylko rzeczoznawca budowlany posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie budownictwa oraz udokumentowaną wiedzę praktyczną.

Źródło: MPExpertbud – Rzeczoznawca Budowlany

Poprzedni

Skoda – nowoczesne rozwiązania dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

Następny

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych tylko z fachowcami!